Dokonanie zakupu produktu i zgłoszeń do Loterii możliwe jest w okresie od 2.10.2023 r. do 26.11.2023 r.
Aby wziąć udział w Loterii – zachowaj paragon. Loteria przeznaczona jest dla osób od 18 r.ż.
Organizatorem Loterii jest Promo Makers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szczegóły i warunki w Regulaminie.
*E-book to prezent od Bonduelle. Nie stanowi Nagrody w Loterii.

Jak wziąć udział?

Kup dowolny produkt
Bonduelle i zachowaj
paragon.

Zarejestruj się,
wypełniając formularz
zgłoszeniowy.

Kliknij w przycisk Zakręć
kołem
i sprawdź, czy
wygrałeś nagrodę II stopnia
- 1000 zł lub nagrodę III
stopnia - 100 zł*.

Każde zgłoszenie, któremu
nie przyznano nagrody II
lub III stopnia, weźmie udział
w losowaniu nagrody głównej
na koniec Loterii – 25 000 zł.

Dla każdego uczestnika, który wyśle poprawne zgłoszenie Organizator udostępnia prezent – E-book z przepisami od Bonduelle.
*Bramki z nagrodami otwierane są codziennie średnio raz na godzinę od 08:00 do 20:00.

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii
zostało zakończone.

Laureaci

Tydzień 1

02.10 - 08.10

Tydzień 2

09.10 - 15.10

Tydzień 3

16.10 - 22.10

Tydzień 4

23.10 - 29.10

Tydzień 5

30.10 - 05.11

Tydzień 6

06.11 - 12.11

Tydzień 7

13.11 - 19.11

Tydzień 8

20.11 - 26.11

Losowanie dodatkowe

28.12

Laureat nagrody głównej

Maria K. - 25 000zł

Kategorie produktowe biorące udział w Loterii*

Pieczarki marynowane

*Szczegóły w regulaminie

FAQ

Aby wziąć udział w Przebojowej Loterii Bonduelle należy zakupić w okresie od 2 października 2023 roku do 26 listopada 2023 roku dowolny produkt objęty promocją, zachować paragon, a następnie dokonać rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.loteriabonduelle.pl. Okres przyjmowania zgłoszeń w loterii trwa od 2 października 2023 roku od godziny 8:00:00 do 26 listopada 26 roku do godziny 23:59:59.

Produktami, których zakup umożliwia udział w Loterii, są wszystkie produkty oznaczone marką Bonduelle wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dostępne w punktach sprzedaży detalicznej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzących taką sprzedaż na odległość na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby wziąć udział w grze o 1000 zł (Nagroda II Stopnia) i 100 zł (Nagroda III Stopnia), należy dokonać jednorazowego zakupu produktu promocyjnego, zachować paragon, zarejestrować zakup promocyjny na stronie loterii poprzez (1) podanie danych osobowych takich jak: adres e-mail Uczestnika, numer paragonu, data dokonania Zakupu Promocyjnego, NIP punktu sprzedaży, (2) potwierdzenie faktu ukończenia 18 roku życia, (3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach i w zakresie związanym z organizacją Loterii, (4) potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, (5) potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu, (6) wgranie czytelnego i oryginalnego zdjęcia dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci pliku .jpg .png, max 6 MB, z którego wynika dokonanie Zakupu Promocyjnego oraz ew. rewersu dowodu dokonania zakupu, a następnie zakręcić kołem (poprzez kliknięcie przycisku zakręć kołem).

Informacja o wygranej II lub III stopnia wyświetli się bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia i zakręceniu kołem, poprzez komunikat wyświetlony na stronie Loterii oraz poprzez wiadomość wysłaną na podany w formularzu adres e-mail.

W losowaniu nagrody I stopnia bierze udział każde prawidłowo dokonane zgłoszenie z puli wszystkich zgłoszeń niewskazanych jako zwycięskie w grze o nagrody II i III stopnia.

W loterii można dokonać dowolnej liczby zgłoszeń, jednak nie więcej niż 20 dziennie. Uczestnik jest uprawniony do dokonania zgłoszenia danego paragonu wyłącznie raz niezależnie od liczby Produktów Promocyjnych, jakie są na nim stwierdzone. Im większa liczba zakupionych produktów promocyjnych potwierdzonych oddzielnymi dowodami zakupu, tym większa szansa na wygraną.

Zachowanie paragonu zakupu zalecane jest do końca trwania loterii, tj. do 13 maja 2024 r. Zachowanie paragonu potwierdzającego zakup produktu promocyjnego jest niezbędne do uzupełnienia i weryfikacji formularza zgłoszenia do loterii.

Organizator ma prawo zwrócić się w formie wiadomości e-mail od Uczestnika z prośbą o przesłanie listem poleconym na adres siedziby Organizatora w terminie 5 dni od dnia wezwania wszystkich paragonów, na podstawie których Uczestnik dokonał Zgłoszeń w całym dotychczasowym okresie Loterii. Jeśli Uczestnik nie prześle paragonów w wyznaczonym terminie traci prawo do nagrody w Loterii, a Organizator może usunąć jego dotychczasowe Zgłoszenia lub wyłączyć go z Loterii w całości.

Organizator zastrzega, iż przesyłkę uważa się za wniesioną w terminie, jeśli dotrze ona na adres siedziby Organizatora w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika wezwania od Organizatora. Organizator może wystosować powyższe żądanie nie później niż w terminie do 5 marca 2024 r. Do czasu zakończenia weryfikacji, Organizator może wstrzymać wydanie nagrody, nie dłużej jednak niż do ostatecznego terminu wydania nagród wskazanego w Regulaminie.

W przypadku Nagród II i III stopnia, o wygranej Nagród Uczestnik informowany jest w formie e-mail oraz bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia, komunikatem wyświetlanym na Stronie Loterii. Bezzwłocznie po zarejestrowaniu Zgłoszenia system Strony Loterii informuje o: (1) wygranej Nagrody II Stopnia lub Nagrody III Stopnia, (2) braku wygranej w Loterii.

Uczestnicy, których Zgłoszenia są wskazane jako wygrywające w sposób opisany w zdaniu poprzednim, są „Laureatami Nagród”.

Poza komunikatem wyświetlanym bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia Organizator prześle na adres e-mail podany w Formularzu powiadomienie o przypisaniu do Zgłoszenia Nagrody II lub III Stopnia.

Aby spełnić warunki do otrzymania nagrody, należy w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania wiadomości e-mail z informacją o wygranej, uzupełnić aktywny formularz zawierający niezbędne dane, takie jak:

1) dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru rachunku bankowego do wypłaty Nagrody, a w przypadku Laureatów Nagrody I Stopnia także numeru PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL obywatelstwo, miejsce zamieszkania i wskazanie serii i numeru dowodu tożsamości)

2) wyrażenie zgody na przetwarzanie tychże danych w związku z organizacją Loterii i wydaniem Nagród.

Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jako konsument - w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego - zakupi przynajmniej jeden Produkt wprowadzony do obrotu w punkcie sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Z loterii wyłączeni są pracownicy oraz przedstawiciele Organizatora oraz Bonduelle Polska S.A. oraz Performance Media P.S.A. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób; przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia i teściowie.

Zgłoszenia do loterii można dokonać w okresie od 2 października 2023 roku od godziny 8:00:00 do 26 listopada 2023 roku do godziny 23:59:59.

Nagrody są wydawane najpóźniej do 5 kwietnia 2024 roku poprzez przelew bankowy. Organizator może uzależnić wydanie Nagrody od podpisania protokołu odbioru Nagrody przez jej Laureata.

Produktami, których zakup umożliwia udział w Loterii, są wszystkie produkty oznaczone marką Bonduelle wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dostępne w punktach sprzedaży detalicznej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzących taką sprzedaż na odległość na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Kontakt

kontakt@loteriabonduelle.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się z organizatorem poprzez formularz kontaktowy w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie jest Promo Makers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa. Cel przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie kontaktu Uczestników i osób zainteresowanych Loterią z Organizatorem. WIĘCEJ...